Mbind mu sell mi

La Bible Wolof (2013)
Copyright © 2010 à 2013 par A.E.S., BP 771, 18522 Dakar, Sénégal M.S.B. BP 8408, 14523 Dakar, Sénégal.
Dépot légal n° 19416 : 16 juin 2010. Tous droits réservés
Pour obtenir des permissions, écrire à M.B.S., B.P. 8408, 14523 Dakar, Sénégal
Ventes, écrire à B.P. 1229, Thiès, Sénégal
ou à Yàlla Wax Na / Dieu a Parlé, dieuaparle@live.fr


Téereb Injiil Jàngeel Téereb Injiil fii
Telefón
Yebeel ay e-book fii
     Format epub: ngir applis yi j
ëm ci Google Play Livres (Android) ak ci iBooks (iOS).
            Bu fekke ne woruloo ban format nga soxla, jëlal format epub.

     Format azw3: ngir applis 
yi jëm ci Kindle (iOS ak Android).


Xaaji Mbind mu Sell mi

Mbind mu sell miMbind mu Sell mi

Téere bu mag, biy kàddug Yàlla gépp, juróom benn fukki téere laak juróom benn.
Yàlla moo tànn ay yonent ak yeneeni nit ci diiru junniy at ak juróomi téeméer, xiir léen ci bind kàddoom.


Xaaj 1: Téereb Yonent yi
   
Kóllóre gu jëkk gi di xaaj bu jëkk ci Mbind mu sell mi

Tawreet
Yonent Yàlla Musaa moo bind Tawreet. Mooy juróomi Téere yi jiitu ci Mbind mu sell mi.

a) Njàlbéen ga (Genèse, 18-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko | Déglu ko |
   
Njàlbéen ga mooy Téere bi jëkk ci Mbind mu sell mi, te moo jiitu ci Tawreetu yonent Yàlla Musaa.

b) Goreel ga (Exode, 12-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko
   
Ñaareelu xaaju Tawreet, di Téereb Goreel ga, moo wóyal jaar-jaari bànni Israyil, jële ko fa ko
  Téereb Njàlbéen ga bàyyi woon.

c) Sarxalkat yi (Lévitique, 24-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko
    
Ñetteelu xaaj bu Tawreetu Musaa jëm ci sasu Sarxalkat yi.

d)

e)

Téerey Cosaan yi

        1 Samyel (1 Samuel, 07-mai-2013) Jàng ko. Yeb ko
        2 Samyel (2 Samuel, 07-mai-2013) Jàng ko. Yeb ko
        1 Buur ya (1 Rois, 07-mai-2013) Jàng ko. Yeb ko
        2 Buur ya (2 Rois, 07-mai-2013) Jàng ko. Yeb ko
       Rut (Ruth, 12-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko

Téerey Taalif yi

        Sabóor (Psaumes, 16-juin-2013) Jàng ko. Yeb ko
        Kàddu yu Xelu (Proverbes, 17-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko
        Kàdduy Waare (Ecclésiastes, 12-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko
            Ngën-gi-woy (Cantique, 12-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko

Téerey Waxyu yi

        Kàdduy Jooytu (Lamentations, 12-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko
        Dañeel (Daniel, 14-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko
            Amos (Amos, 14-avril-2013) Jàng ko. Yeb ko

Xaaj 2: Téereb Injiil  Jànge ko fii. Yebe ko fii. Dégloo ko fii.

      Kóllóre gu bees gi di xaajub ñaareel ci Mbind mu sell mi. Mooy kóllóre gi Yàlla fas ak nit ñi,
      jaarale ko ci Almasi bi Yeesu.

Waxi yonent yi, jëm ci Almasi bi
Pour mieux lire ce livre
Nanu ràññeel
Copyright
Ubbite ga

Leeral yi

Xibaaru Jàmm bi ci Almasi bi Yeesu
Xibaar bu bees bi di Kàddu yiy biral dundu Almasi bu sell bi Yeesu, Yàlla jaarale na ko ca gaayam yu tedd yi:

MACË (Évangile selon Matthieu) Jàng ko ci wolofal
MÀRK
(Évangile selon Marc)
Jàng ko ci wolofal
LUUG
(Évangile selon Luc) Jàng ko ci wolofal
YOWAANA
(Évangile selon Jean) Jàng ko ci wolofal

Jëfi ndaw yi
Kàddug Yàlla tasaaroo na ci àddina :

       JËFI NDAW YA KIRIST YÓNNI (Les Acts des Apôtres) Jàng ko ci wolofal

Bataaxal yi
Kàddu yiy biral yaatuwaayu ngëneel yi ci Kirist, ni ko ndawam yu tedd yi binde:

   Bataaxal yi Yàlla may Pool, mu bind ko :

WAA ROOM (Épitre de Paul aux Romains) Jàng ko ci wolofal

1 WAA KORENT (Premier Épitre de Paul aux Corinthiens) Jàng ko ci wolofal

2 WAA KORENT (Segond Épitre de Paul aux Corinthiens) Jàng ko ci wolofal

WAA GALASI (Épitre de Paul aux Galates) Jàng ko ci wolofal

WAA EFES (Épitre de Paul aux Éphésiens) Jàng ko ci wolofal

WAA FILIB (Épitre de Paul aux Philippiens) Jàng ko ci wolofal

WAA KOLOS (Épitre de Paul aux Colossiens) Jàng ko ci wolofal

1 WAA TESALONIG (Premier Épitre de Paul aux Thessaloniciens) Jàng ko ci wolofal

2 WAA TESALONIG (Second Épitre de Paul aux Thessaloniciens) Jàng ko ci wolofal

1 TIMOTE (Premier Épitre de Paul à Timothée Jàng ko ci wolofal

2 TIMOTE (Segond Épiitre de Paul à Timothée) Jàng ko ci wolofal

TIT (Épitre de Paul à Tite) Jàng ko ci wolofal

FILEMON (Épitre de Paul à Philémon) Jàng ko ci wolofal

   Bataaxal bi jëm ca

YAWUT YA (Épitre aux Hébreux) Jàng ko ci wolofal

   Bataaxal bi Yàlla may SAAG, mu bind ko (Épitre aux Hébreux) Jàng ko ci wolofal

   Bataaxal yi Yàlla may Piyeer, mu bind ko (Épitres de Pierre)

1 PIYEER Jàng ko ci wolofal

2 PIYEER Jàng ko ci wolofal

   Bataaxal yi Yàlla may Yowaana, mu bind ko (Épitres de Jean)

1 YOWAANA Jàng ko ci wolofal

2 YOWAANA Jàng ko ci wolofal

3 YOWAANA Jàng ko ci wolofal

   Bataaxal bi Yàlla may YUDD, mu bind ko (Épitre de Jude). Jàng ko ci wolofal

Téereb peeñu

Kàddu yiy xamle mbir yi wara ñëw te Yeesu Kirist won ko Yowaana
ci biir PEEÑU
(La Révélation de Jésus-Christ à Jean) Jàng ko ci wolofal


Dem ci kaw